Follow the news:

Vice-Presidents 

Aleksei Nuzhdov

Aleksei Ermashov

Sergey Chepikov

Sergey Tarasov

Victor Mamatov

Councillor

Sofia Novikova

Executive Director 

Sergey Golikov

The Secretary-General 

Olga Podzolkova 

Press officer 

Konstantin Boytsov