Follow the news:

Vice-Presidents 

Vadim I. Melikhov

Dmitry Aleksashin

Vladimir Barnashov

Viktor Maygurov

Victor Mamatov

Executive Director 

Sergey Kostin

The Secretary-General 

Olga Podzolkova 

Lawyer 

Tatiana Petropavlovskaya

Press officer 

Konstantin Boytsov