• Dmitry Aleksashin

  • Sergey Chepikov

    Acting member of the Board

  • Aleksandr Perelygin

  • Dmitry Vasiliev

  • Vladimir Yakushev